Catalonia: the speech by Miquel Iceta

Iceta.png

Debates are meant to discuss, to talk and to listen. I was now trying to have someone help me with a verbatim transcript of what you’ve said to check if I understood correctly. You take on a mandate, which I question, and at the same time, you say you are proposing to suspend a declaration that hasn’t been made. That’s complex, but political situations sometimes are, and we all must admit that, in complexity, dialogue can turn more difficult if we do not sufficiently understand each other, but it can also offer room for us to all work together.

Read the speech in English

Els debats són per debatre, per parlar i per escoltar. Jo ara estava maldant perquè algú em fes la transcripció literal del que heu dit per veure si ho he entès bé. Vostè assumeix un mandat, que jo discuteixo, i al mateix temps diu que proposa suspendre una declaració no feta. És complex, però les situacions polítiques de vegades ho són, i tots hem d’admetre que en la complexitat el diàleg pot fer-se més difícil si no ens entenem prou, però també ofereix marges en els que hem de treballar tots plegats.

Read the speech in Catalan